Ulgi i odliczenia w PIT 2013

O tym z jakich ulg i odliczeń może skorzystać podatnik podczas wypełniania formularzy PIT za 2013 rok, decyduje rodzaj osiąganych przez niego przychodów oraz sposób ich opodatkowania. Wszystkie odliczenia, które wpływają na wysokość zobowiązania podatkowego, możemy podzielić na trzy grupy:

 • ulgi podatkowe,
 • darowizny,
 • pozostałe odliczenia.

Wyróżniamy dwa rodzaje ulg podatkowych – odliczane od dochodu/przychodu oraz odliczane od podatku. Do ulg odliczanych od dochodu należą następujące ulgi:

 • internetowa – umożliwiająca umniejszenie dochodu o wydatki poniesione na użytkowanie sieci internetowej,
 • na IKZE – pozwalająca na odliczenie składek wpłaconych na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Internetowego,
 • na pomoc domową – umożliwiająca odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne, opłaconych w związku z zatrudnieniem pomocy domowej w ramach umowy aktywizacyjnej,
 • na szkolenie uczniów – przysługująca z tytułu szkolenia ucznia w celu nauczenia zawodu,
 • rehabilitacyjna – pozwalająca na odliczenie wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz na ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych,
 • odsetkowa – dotyczy odliczenia opłaconych odsetek od kredytów i pożyczek na cele mieszkaniowe, zaciągniętych w latach 2002-2006.

Natomiast do ulg odliczanych w PIT 2013 formularz bezpośrednio od podatku zaliczamy ulgę:

 • abolicyjną – pozwala na odliczenie podatku od dochodów zagranicznych, zapłaconego w Polsce w związku z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia,
 • prorodzinną – przysługuje podatnikom, którzy w trakcie roku podatkowego wychowywali dzieci objęte ulgą.

Kolejną grupą odliczeń są darowizny. Należy pamiętać, że niezależnie od rodzaju, podlegają one odliczeniu od dochodu. W zeznaniu rocznym za 2013 rok, można uwzględnić cztery rodzaje darowizn:

 • na cele krwiodawstwa – obejmującą krew oraz jej składniki oddane nieodpłatnie przez honorowych krwiodawców, wartość darowizny jest ustalana w oparciu o ekwiwalent pieniężny za krew,
 • na cele pożytku publicznego – obejmującą darowizny pieniężne i w naturze na rzecz organizacji realizujących cele pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • na cele kultu religijnego – obejmującą darowizny pieniężne i w naturze na rzecz Kościoła,
 • na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła – obejmującą darowizny pieniężne i w naturze przekazane na rzecz jednostek kościelnych realizujących działalność o charakterze charytatywno-opiekuńczym i pomocowym.

Odliczenie darowizn na cele krwiodawstwa, pożytku publicznego i kultu religijnego jest limitowane. Maksymalna kwota o jaką podatnik może umniejszyć swój dochód wynosi 6% dochodu, przy czym limit ten dotyczy wszystkich powyższych darowizn łącznie. W przypadku darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła nie ma określonego żadnego limitu, oznacza to, że odliczenie może być równe wysokości osiągniętego dochodu. W takiej sytuacji wysokość należnego podatku dochodowego jest równa zeru.

Do ostatniej z wymienionych wcześniej grup zaliczamy odliczenia takie jak:

 • straty z lat ubiegłych – mogą być rozliczane przez podatnika przez kolejne pięć lat po roku, w którym została wykazana strata, jednak w zeznaniu rocznym nie można jednorazowo odliczyć więcej niż 50% straty,
 • zwroty nienależnie pobranych świadczeń – dotyczy świadczeń, które zostały pobrane w sposób nienależny i w związku z tym zwiększyły podstawę naliczenia podatku dochodowego, celem odliczenia jest wyrównanie poniesionej przez podatnika straty,
 • kwota wolna od podatku – mogą ją uwzględnić osoby opłacające podatek dochodowy na zasadach ogólnych (zgodnie ze skalą) niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu, obecnie wysokość kwoty wolnej od podatku wynosi 3091 zł w wymiarze rocznym.

W poniższej tabeli przedstawiono jakie ulgi PIT 2013 i odliczenia można uwzględnić w poszczególnych formularzach podatkowych:

Rodzaj formularza

Ulgi, darowizny i odliczenia

PIT-28

ulgi

 • na IKZE,
 • na pomoc domową,
 • na szkolenie uczniów,
 • rehabilitacyjna,
 • abolicyjna,
 • odsetkowa

darowizny

 • na cele krwiodawstwa,
 • na cele kultu religijnego,
 • na cele pożytku publicznego,
 • na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła

ubezpieczenia

 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne

pozostałe odliczenia

 • straty z lat ubiegłych,
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń

PIT-36

ulgi

 • ulga internetowa,
 • ulga na IKZE,
 • ulga na pomoc domową,
 • ulga na szkolenie uczniów,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga abolicyjna,
 • ulga odsetkowa,
 • ulga prorodzinna

darowizny

 • na cele krwiodawstwa,
 • na cele kultu religijnego,
 • na cele pożytku publicznego,
 • na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła

ubezpieczenia

 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne

pozostałe odliczenia

 • straty z lat ubiegłych,
 • kwota wolna od podatku,
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń

PIT-36L

ulgi

 • ulga na IKZE,
 • ulga abolicyjna

ubezpieczenia

 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne

pozostałe odliczenia

 • straty z lat ubiegłych

PIT-37

ulgi

 • ulga internetowa,
 • ulga na IKZE,
 • ulga na pomoc domową,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga odsetkowa,
 • ulga prorodzinna

darowizny

 • na cele krwiodawstwa,
 • na cele kultu religijnego,
 • na cele pożytku publicznego,
 • na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła

ubezpieczenia

 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne

pozostałe odliczenia

 • kwota wolna od podatku,
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń

PIT-38

 • straty z lat ubiegłych

PIT-39

nie ma możliwości uwzględnienia ulg i odliczeń

 

Katalog ulg i odliczeń jest bardzo duży. W celu ich poprawnego uwzględnienia w rocznej deklaracji podatkowej, warto pobrać z Internetu i zainstalować na komputerze darmowy program do pitów 2013. Dzięki tej doskonałej aplikacji komputerowej wypełnimy zeznanie krok po kroku i poprawnie odliczymy wszystkie przysługujące nam ulgi. Dużą zaletą programu jest możliwość wysłania e-deklaracji, jednak osoby preferujące złożenie PIT w formie papierowej, mogą wypełniony formularz wydrukować.

© 2014 programpit2013.com